Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКА У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ

Центральний регіон інспекційної діяльності у Дніпропетровській області надав наступне роз’яснення щодо прийняття на роботу працівника у вихідний день:

Згiдно з умовами ст.21 КЗпП трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Оформлювати трудовi вiдносини з працiвником у вихiдний день законодавством України про працю не забороняється.

Керiвники пiдприємств, закладів, установ, фізичні особи-підприємці мають право самостiйно встановлювати iндивiдуальнi графiки роботи вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку та колективного договору. При цьому вихiднi днi можуть не збiгатися iз загальновстановленими календарними вихiдними днями.

Графiки роботи готуються таким чином, щоб тривалiсть робочого часу працівника за облiковий перiод не перевищувала кількість робочих годин відповідно до вимог ст.50 i 51 КЗпП.

Таким чином, трудовий договір може бути укладено в будь-який день тижня, незалежно вiд того, буднiй вiн чи вихiдний.

Єдина умова: до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган повинен направити повідомлення в ДПС про дату початку роботи, тобто оформити наказ про прийняття на роботу працівника у робочий день, наприклад 29.09.2023, що працівник приступає до роботи 01.10.2023.

Редакція Українського фінансово-бухгалтерського порталу «Дебет-Кредит» надала своє бачення прийняття на роботу працівника у вихідний день:

Пiд час укладення трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освiту (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), стан здоров'я тощо.

Ч.3 ст.24 КЗпП встановлено, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У наказi (розпорядженнi) обов'язково має бути зазначено конкретну дату початку роботи працiвника.

Працiвника, якого приймають на роботу, повиннi ознайомити пiд пiдпис з наказом (розпорядженням) про його прийняття.

Слiд нагадати і про обов'язок роботодавця проiнструктувати працiвника i визначити йому робоче мiсце. Так, до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

– роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та поiнформувати пiд пiдпис про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де вiн працюватиме, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки їхнього впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацiї за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору;

– ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та колективним договором;

– визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його потрiбними для роботи засобами;

– проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни працi i протипожежної охорони.

Тільки після виконання зазначених вимог працiвника може бути допущено до виконання роботи, визначеної трудовим договором.

Якщо вихiдний день визначений у наказi (розпорядженнi) як дата прийняття на роботу, то трудовi правовiдносини мiж працiвником та роботодавцем мають розпочинатися саме цього дня, хоча це i був вихiдний день вiдповiдно до графiка роботи підприємства.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved