Зміни та роз'яснення законодавства

news

ПРО ПОНЯТТЯ «ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ», «ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ», «ФОРС-МАЖОР»

Сьомий апеляційний адміністративний суд роз'яснив важливі моменти щодо форс-мажорних обставин у господарських договорах.

Так, відповідно до роз’яснення від 27.03.2020р. поняття «форс-мажорні обставини», «обставини непереборної сили», «форс-мажор» є однаковими за змістом.

Форс-мажор (переклад з французької мови – вища сила) – це непередбачувані обставини, які не залежать від волі сторін договору, за яких неможливо виконати покладені на них зобов'язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Перелік форс-мажорних обставин міститься у ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» та у п. 3.1 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (затверджено Рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 18.12.2014 р. № 44 (5)) (далі – «Регламент»).

Згідно з п. 3.2 Регламенту не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили): фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку необхідних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Перелік обставин непереборної сили умовно можна розділити на такі групи:

– обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами;

– обставини, зумовлені неправомірними чи винятковими діями/бездіяльністю третіх осіб;

– обставини, які виникли з огляду на умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Компетентними органами щодо засвідчення обставин непереборної сили законодавством України визначено Торгово-промислову палату України та 25 регіональних торгово-промислових палат: 24 обласних та міста Києва (далі – «ТПП»).

Просто існування таких обставин не є форс-мажором. Така обставина стане форс-мажорною лише у випадку, якщо особа доведе неможливість виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, саме через неї. Щоб засвідчити форс-мажорні обставини, потрібно звернутися до ТПП. Для того, щоб отримати сертифікат ТПП про форс-мажорні обставини, потрібно довести причинно-наслідковий зв'язок між зобов'язаннями, які сторона не може виконати, та обставинами (їхнім результатом), на які сторона посилається, як на підставу неможливості виконати зобов'язання.

Обов'язок доказування настання форс-мажорних обставин покладено на заявника, який несе відповідальність за повне та належне оформлення заяви, достовірність викладених фактів, наданих документів, відомостей та доказів. І вже за результатами розгляду таких документів ТПП видає сертифікат про форс-мажорні обставини.

Запорізький адвокат - Дудник Ігор Геннадійович. Всі види юридичних послуг

Конфіденційна, кваліфікована, своєчасна та доступна правова допомога

© 2019, All Rights Reserved