Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, РОБОТИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ КЕРІВНИКІВ

Державний центр зайнятості звернув увагу на 5 наступних нюансів регулювання праці керівників підприємств, установ і організацій:

1. Допускається укладення з керівниками контракту або цивільно-правового договору

Керівників можна наймати на більш гнучких умовах, аніж пересічних працівників, зокрема, шляхом укладення контракту. Це передбачає ст.65 Господарського кодексу України: «У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін». Законодавство встановлює типові форми контрактів керівників певних суб’єктів господарювання. Зокрема, існує «Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», затверджена постановою Кабінету Міністрів України №597 від 02.08.1995р. Фахівці наголошують на необхідності видання наказу (розпорядження) про прийняття директора на роботу за трудовим договором (контрактом). З посадовими особами органів акціонерного товариства може укладатися не лише трудовий договір чи контракт, а й цивільно-правовий договір (ст.62 Закону України «Про акціонерні товариства»).

2. Можливість залучення керівників до роботи на умовах ненормованого робочого дня

Специфіка виконуваної керівниками функції дозволяє дійти висновку, що вони можуть працювати на умовах ненормованого робочого дня. Адже вони є особами, праця яких не піддається точному обліку в часі і які розподіляють час для роботи на свій розсуд. Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Докладніше це питання розглядається у Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (затв. наказом міністерства праці та соціальної політики України №7 від 10.10.1997р.). Залучення директора до роботи на умовах ненормованого робочого дня буде законним, якщо відповідна посада міститься у списку посад працівників з ненормованим робочим днем, що є додатком до колективного договору.

3. Особливості матеріальної відповідальності керівників

За шкоду, заподіяну підприємству, установі чи організації при виконанні трудових обов’язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (ст.132 КЗпП). Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами (ст.130 КЗпП). Керівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, якщо вони винні у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць (за умов, перелічених у п.9 ч.1 ст.134 КЗпП). Водночас підзаконним актом ще радянських часів (постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам, Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов «Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности» №447/24 від 28.12.1977р.) директора не віднесено до осіб, з якими можна укласти договір про повну матеріальну відповідальність відповідно до ст.1351 КЗпП. На це вказує Мінсоцполітики у своєму листі. Проте, якщо директору в установленому порядку (відповідно до робочої інструкції, наказу, розпорядження) передбачається розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт видами робіт, пов’язаними зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей, то з ним може бути укладений договір, відповідно до якого працівник несе матеріальну відповідальність.

4. Законодавством визначено діяльність, несумісну з посадою керівників

Керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Це передбачено п.4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (затв. Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України №43 від 28.06.1993р.). Положення, спрямовані на недопущення недобросовісної конкуренції, містить ст.40 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Зокрема, членам виконавчого органу товариства не можна без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець у сфері діяльності товариства або бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

5. Передбачено додаткові підстави і спрощений порядок звільнення керівників

На вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (ст.45 КЗпП). Додатковою підставою звільнення керівників підприємств та деяких інших посадових осіб є одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п.1 ч.1 ст.41 КЗпП). Окрім того, п.5 ч.1 ст.41 КЗпП дозволяє розірвати трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку припинення повноважень посадових осіб. Таке звільнення можливе без вини працівника, проте йому має бути виплачено вихідну допомогу у розмірі не менше 6-місячного заробітку (ст.44 КЗпП). Звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, а також інших посадовців допускається без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (ст.431 КЗпП). Порушення членами виконавчого органу товариства обов’язків, визначених ст.40 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved